Six Karma

1#21#26
FollowersPopularityStanding
2024
18 de março de 2024Transferência
PechitoPechitosaiu da equipe
18 de março de 2024Transferência
AkibeelAkibeelsaiu da equipe
18 de março de 2024Transferência
PhysicsPhysicssaiu da equipe
18 de março de 2024Transferência
MorphedMorphedsaiu da equipe
18 de março de 2024Transferência
SkMzYSkMzYsaiu da equipe
18 de março de 2024Transferência
SwagSwagentrou na equipe como: jogador
18 de março de 2024Transferência
NearzNearzentrou na equipe como: jogador
18 de março de 2024Transferência
NyjlNyjlentrou na equipe como: jogador
18 de março de 2024Transferência
FaallzFaallzentrou na equipe como: jogador
18 de março de 2024Transferência
ReductReductentrou na equipe como: jogador
18 de março de 2024Transferência
Soco1Soco1saiu da equipe
US$ 13.500
2023
11 de dezembro de 2023Transferência
RoviRovisaiu da equipe
3 de setembro de 2023Transferência
OLIMPOOLIMPOsaiu da equipe
24 de abril de 2023
US$ 14.500
27 de março de 2023Transferência
JackJacksaiu da equipe
27 de março de 2023Transferência
R1ckR1ckentrou na equipe como: treinador
20 de março de 2023Transferência
Soco1Soco1entrou na equipe como: jogador
20 de março de 2023Transferência
PechitoPechitoentrou na equipe como: jogador
20 de março de 2023Transferência
FungiFungisaiu da equipe
20 de março de 2023Transferência
P1XIEP1XIEsaiu da equipe
12 de janeiro de 2023Transferência
JackJackentrou na equipe como: jogador
12 de janeiro de 2023Transferência
AkibeelAkibeelentrou na equipe como: jogador
2022
10 de novembro de 2022Transferência
CrespoCresposaiu da equipe
23 de março de 2022Transferência
SkMzYSkMzYentrou na equipe como: jogador
23 de março de 2022Transferência
MorphedMorphedentrou na equipe como: jogador
23 de março de 2022Transferência
RoviRovientrou na equipe como: jogador
23 de março de 2022Transferência
P1XIEP1XIEentrou na equipe como: jogador
23 de março de 2022Transferência
PhysicsPhysicsentrou na equipe como: treinador
22 de março de 2022Transferência
NavyNavysaiu da equipe
22 de março de 2022Transferência
HuntherHunthersaiu da equipe
22 de março de 2022Transferência
VictoryVictorysaiu da equipe
2021
7 de setembro de 2021Transferência
NavyNavyentrou na equipe como: jogador
6 de setembro de 2021Transferência
StonyStonysaiu da equipe
9 de junho de 2021Transferência
FungiFungientrou na equipe como: jogador
8 de junho de 2021Transferência
HarryHarrysaiu da equipe
21 de março de 2021Transferência
OLIMPOOLIMPOentrou na equipe como: analista
21 de março de 2021Transferência
HuntherHuntherentrou na equipe como: jogador
21 de março de 2021Transferência
StonyStonyentrou na equipe como: jogador
21 de março de 2021Transferência
CrespoCrespoentrou na equipe como: jogador
21 de março de 2021Transferência
HarryHarryentrou na equipe como: jogador
2020
21 de dezembro de 2020Transferência
VictoryVictoryentrou na equipe como: jogador