Cleyton's

2023
October 7, 2023Transfer
HashyHashyleft the team
October 7, 2023Transfer
mitrixmitrixleft the team
April 9, 2023Transfer
SafetyySafetyyjoined the team as: coach
April 9, 2023Transfer
HashyHashyjoined the team as: player
April 9, 2023Transfer
JowkkaebiJowkkaebijoined the team as: player
April 9, 2023Transfer
HxnteerHxnteerjoined the team as: coach
April 9, 2023Transfer
mitrixmitrixjoined the team as: player
April 9, 2023Transfer
nakanakajoined the team as: player