West Garfield Park

ラインナップ

Kam Ryan (Valorr)
84
Valorrプレイヤー
Khalil Pleas (B1ologic)
73
B1ologicプレイヤー

移籍

プレイヤー
参加
離脱
Eddy2023年4月9日2023年9月3日
Valorr2023年4月9日
Ryce2023年4月9日2023年9月3日
Snake2023年4月9日2023年9月3日
B1ologic2023年4月9日