Knights

2024
2024年3月18日移籍
daimedaimeチームに参加: コーチ
2024年3月18日移籍
MugustoMugustoチームに参加: コーチ
2024年3月18日移籍
Soco1Soco1チームに参加: プレイヤー
2024年3月18日移籍
blkdeuSblkdeuSチームを離脱
2024年3月18日移籍
MugustoMugustoチームを離脱
2023
2023年10月31日Atlanta
$12,500
2023年9月3日移籍
MugustoMugustoチームに参加: コーチ
2023年9月3日移籍
blkdeuSblkdeuSチームに参加: プレイヤー
2023年9月3日移籍
AtlaSAtlaSチームに参加: プレイヤー
2023年9月3日移籍
StigsStigsチームを離脱
2023年9月3日移籍
MeightMeightチームを離脱
2023年9月3日移籍
DirTyDirTyチームを離脱
2023年3月20日移籍
LunarmetalLunarmetalチームを離脱
2023年3月20日移籍
Tucu2kTucu2kチームに参加: プレイヤー
2023年3月20日移籍
TOMTOMチームに参加: プレイヤー
2023年3月20日移籍
MeightMeightチームに参加: プレイヤー
2023年3月20日移籍
GerdeuSGerdeuSチームに参加: プレイヤー
2023年3月20日移籍
DirTyDirTyチームに参加: プレイヤー
2023年3月10日移籍
SpeakEasySpeakEasyチームを離脱
2023年3月10日移籍
Jsh.-.Jsh.-.チームを離脱
2023年3月10日移籍
J uicyJ uicyチームを離脱
2023年3月10日移籍
SageonSageonチームを離脱
2023年3月10日移籍
JuicyJuicyチームを離脱
2022
2022年9月3日移籍
QuizQuizチームを離脱
2022年8月31日移籍
SpeakEasySpeakEasyチームに参加: プレイヤー
2022年5月30日移籍
LunarmetalLunarmetalチームに参加: コーチ
2022年2月28日移籍
QuizQuizチームに参加: プレイヤー
2022年2月28日移籍
StigsStigsチームに参加: プレイヤー
2022年2月27日移籍
DinoDinoチームを離脱
2022年2月27日移籍
HaywardHaywardチームを離脱
2021
2021年1月1日移籍
DinoDinoチームに参加: プレイヤー
2021年1月1日移籍
J uicyJ uicyチームに参加: プレイヤー
2021年1月1日移籍
Jsh.-.Jsh.-.チームに参加: プレイヤー
2021年1月1日移籍
HaywardHaywardチームに参加: プレイヤー
2021年1月1日移籍
JuicyJuicyチームに参加: プレイヤー
2000
2000年1月1日移籍
SageonSageonチームに参加: プレイヤー